marți, 3 august 2010

Chinezii doamnei Udrea şi o "mică" blasfemie

În cadrul Expoziţiei Universale de la Shanghai, o delegaţie de oficiali români, în frunte cu ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Udrea, şi ministrul de externe, Teodor Baconschi, a lansat la pavilionul României noul brand de ţară „Explore the Carpathian garden“. Figuranţi chinezi îmbrăcaţi în costume medievale, doi dintre ei purtând pe cap câte o coroană asemănătoare celei pe care o poartă în frescele mânăstireşti Ştefan cel Mare - Voievod cruciat şi Sfânt în Calendarul Creştin Ortodox Român - au făcut animaţie pe melodiile cântate de Gheorghe Zamfir. 

Presa a discutat intens despre controversatul simbol grafic al noului brand. Eu însumi am făcut câteva aprecieri într-un comentariu publicat în cotidianul regional Gazeta de Sud. Totuşi, nu vreau să comentez aici despre scandaloasa afacere a noului brand turistic românesc, în valoare de aproximativ 70 de milioane Euro (bani luaţi din fondurile europene). Doamna Elena Udrea mi-a provocat o şi mai mare supărare prin faptul că şi-a permis să costumeze "a la Ştefan cel Mare" nişte chinezi aduşi să facă figuraţie la pseudo-lansarea brandului.


Mă întreb: oare un ministru al Turismului nu ar fi obligat să deţină un minim nivel de cunoaştere cu privire la cultura şi spiritualitatea ţării pe care o promovează? Mă întreb: oare doamna Elena Udrea nu are consilieri plătiţi la minister care să-i ofere analize pertinente înainte de a face un anume gest sau o anume acţiune? Mă întreb: ştia doamna Udrea că Ştefan cel Mare este unul dintre Sfinţii Bisericii Ortodoxe Române? Mă întreb: este doamna Elena Udrea membră a Bisericii Ortodoxe Române? Şi dacă DA, ştie doamna Elena Udrea că gestul domniei sale de a pune pe capul unor figuranţi chinezi nişte coroane asemănătoare cu coroana purtată de Ştefan cel Mare şi Sfânt, poate fi considerat o blasfemie?

Să-i (re)amintim doamnei Elena Udrea că:

1. Actul canonizării lui Ştefan cel Mare s-a săvârşit de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992. În ziua de 20 iunie 1992, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române semnează actul de canonizare a Dreptcredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, cu data de prăznuire la 2 iulie. Textul Tomosului de canonizare a Sfântului Ştefan cel Mare este următorul (vezi şi aici):

TEOCTIST
Din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei
şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române


Prea iubitului cler şi dreptcredincioşilor creştini din cuprinsul Patriarhiei Române, har, milă şi pace de la Dumnezeu, Părintele luminilor, iar de la noi, Patriarhiceşti binecuvântări.

Cuvios lucru este şi plin de folos duhovnicesc pentru credincioşii Bisericii de a se arăta plini de evlavie, a cinsti şi a pomeni, prin slujbe şi prin cântări, pe cei ce s-au arătat bineplăcuţi lui Dumnezeu în viaţa lor pământească. Lauda care se dă celor ce trăiesc în chip virtuos se îndreaptă către însuşi Dumnezeu, de la care izvorăşte oamenilor toată virtutea, precum ne învaţă Sfântul Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul: „iar lauda celor bune înflăcărează şi îndeamnă pe credincioşi”.

„Când se laudă dreptul se veselesc popoarele”, glăsuieşte proorocul David. Dar lauda binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare ne produce nu numai bucurie duhovnicească, ci şi îndemn puternic pentru grija mântuirii sufleteşti. Fiecare dintre dreptmăritorii creştini sunt datori să cinstească şi să laude, după cuviinţă, pe cei ce au vieţuit cu dreaptă credinţă şi fapte bineplăcute lui Dumnezeu, pentru că lauda este plata virtuţii şi cel ce laudă virtutea laudă pe însuşi Dumnezeu.

Prin asemenea fapte virtuoase a strălucit dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare, care a cârmuit Ţara Moldovei 47 de ani, înarmat cu platoşa credinţei în Dumnezeu, cu cea a postului şi rugăciunii şi cu multe fapte ale dragostei creştine închinate Bisericii şi poporului său; a zidit un foarte mare număr de biserici şi mânăstiri, înzestrându-le cu cele necesare sfintelor slujbe, ca un purtător de biruinţă a luptat cu preţul vieţii sale până la jertfelnicie pentru apărarea hotarelor ţării şi a credinţei strămoşeşti fiind numit apărător al creştinătăţii, a miluit pe săraci şi a răsplătit pe luptătorii oşteni, a arătat îndurare şi pe cei greşiţi i-a îndreptat.

Smerenia noastră împreună cu toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la vieţuirea jertfelnică pentru credinţă şi neam a dreptcredinciosului Voievod bineplăcut lui Dumnezeu, la faptele şi împlinirile lui şi purtând grijă de folosul obştesc al credincioşilor, iar pe de altă parte ţinând seama de cele arătate de către Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, care a cerut ca amintirea zilei trecerii la cele veşnice a Marelui Ştefan, să fie aşezată ca zi de pomenire a Sfântului,

Urmând obiceiul obştesc al Bisericii şi rânduielilor dumnezeieştilor părinţi dinaintea noastră, făcut-am cunoscut ca să dea binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare cinstirea cuvenită bărbaţilor sfinţi.

Pentru aceasta, urmând rânduiala canonică şi sinodală
şi chemând în ajutorul nostru Puterea Celui Prea Înalt,

HOTĂRÂM:

Ca de acum înainte şi până la sfârşitul veacurilor,
Voievodul Ştefan cel Mare al Moldovei
să fie pomenit laolaltă cu bărbaţii cei cuvioşi şi Sfinţi ai Bisericii,
cinstindu-se cu slujbe şi cântări de laudă în ziua de 2 iulie,
fiind înscris în sinaxar, cărţile de cult şi calendarul Bisericii noastre cu numele
„DREPTCREDINCIOSUL VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT”.

Spre veşnică cinstire, dovadă şi încredinţare despre cele ce am hotărât,
s-a întocmit acest Tomos Patriarhal şi Sinodal de Canonizare
spre a fi adus la cunoştinţa credincioşilor şi clerului Bisericii Ortodoxe Române
şi tuturor evlavioşilor români, oriunde ar trăi aceştia.

Dat în Bucureşti, anul mântuirii 1992, luna iunie, ziua a douăzecea.2. Anul 2004 a fost declarat de UNESCO drept Anul „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, o dovadă în plus (dacă mai era nevoie) a prestigiului de care se bucură Ştefan cel Mare şi Sfânt la nivel internaţional.

3. "Biserica Ortodoxă a preţuit pe Sfinţi nu numai pentru valoarea morală a exemplului lor, ci şi pentru însemnătatea dogmatică a acestui exemplu, ca cei care în mijlocul lumii s-au străduit pentru adevărul mântuirii în Hristos. Sfinţii nu sunt doar exemple de inspiraţie şi orientare, ci sunt pnevmatofori, a căror trăire nu se reduce la o imitare a lui Hristos, ci este un dar şi o energie dumnezeiască. Asemănarea lor cu Hristos este o asimilare profundă, astfel că sfinţenia nu este o stare excepţională sau profesională, ci o vocaţie permanentă a întregului trup al Bisericii. În esenţa ei, sfinţenia este totodată şi o profundă umanizare, dar un umanism a lui Dumnezeu, o plenitudine a stării omului creat de Dumnezeu, o realitate teandrică." (sursa: www.crestinortodox.ro). Pe înţelesul doamnei Udrea: cinstirea Sfinţilor este o componentă esenţială în cultul creştin ortodox, iar Sfinţii sunt modele de viaţă pentru creştinii aflaţi în călătoria spre mântuire. Deci, un Sfânt nu poate fi utilizat ca "brand" turistic!

4. Ştefan cel Mare şi Sfânt este pomenit la Proscomidie, în toate bisericile creştine ortodoxe româneşti. Un preot creştin ortodox nu poate accepta utilizarea în scopuri comerciale, prin comic şi parodiere, a imaginii unui Sfânt creştin ortodox.

În concluzie, aşteptăm cu interes momentul în care doamna Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, îşi va cere public scuze pentru gafa comisă.

Dumneavoastră, cititorilor de bună credinţă, vă ofer

ACATISTUL BINECREDINCIOSULUI VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNTCondacul 1

Apărătorului creştinătătii, bine-credinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate si cu dragoste a cârmuit poporul încredintat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei creştine si al iertării celor ce i au făcut rău, celui cinstit si iubit ca un părinte, slăvitului Voievod să i strigăm: Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Icosul 1

Pe părintele cel mai iubit al Moldovei, pe omul ales de Dumnezeu, pe cel ce a biruit dusmanii creştinătătii si viata si a pus o în slujba lui Hristos, să l lăudăm toti credinciosii si cu dragoste să i cântăm:

Bucură te, părinte iubit al Moldovei;
Bucură te, întâiule în ceata voievozilor;
Bucură te, om ales de Dumnezeu;
Bucură te, izbăvitorule al poporului tău;
Bucură te, biruitorul păgânilor;
Bucură te, bucuria creştinilor;
Bucură te, soarele Moldovei;
Bucură te, lauda Sucevei;
Bucură te, bărbătia ostasilor;
Bucură te, biruitorul potrivnicilor;
Bucură te, slugă bună si credincioasă a lui Hristos;
Bucură te, apărătorul creştinilor ortodocsi;
Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 2 lea

Cu inima arzând de dragoste pentru Dumnezeu si neamul tău, Sfinte Stefane, te ai arătat ca un trimis al Său poporului Moldovei. Si venind ca un sol al binecuvântării de sus, urmând povetelor Sihastrului Daniil, părintele tău, ti ai chivernisit neamul si tara si i ai făcut un suflet cu tine, evlavios si puternic, pentru care cântăm: Aliluia!

Icosul al 2 lea

Sfântă s a arătat a fi adunarea de pe Câmpia Dreptătii când Mitropolitul Teoctist împreună cu binecredinciosii creştini ai Moldovei, cereau să le fii domn. Si după ce ai fost uns, au multumit Părintelui ceresc, iar noi, pretuind faptele tale, îti cântăm asa:

Bucură te, inimă fierbinte pentru Dumnezeu;
Bucură te, suflet din sufletul neamului tău;
Bucură te, părintele celor năpăstuiti;
Bucură te, izbăvitorul celor robiti;
Bucură te, că de Dumnezeu ai fost rânduit;
Bucură te, vlăstar din rădăcină musatină;
Bucură te, că poporul cu mare bucurie te a primit;
Bucură te, că părinte al lor te au numit;
Bucură te, că auzindu ti glasul toti s au veselit;
Bucură te, că Domnului au multumit;
Bucură te, că ai strălucit pe Câmpia Dreptătii;
Bucură te, că ai făcut Moldova Poartă a creştinătătii;
Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 3-lea

Bucuratu s a tara Moldovei pentru soarele ce i a răsărit, că i ai întărit hotarele, zidind cetăti ceresti si pământesti. Si ca o slugă a lui Hristos, Sfinte Stefane, ti ai adunat fiii sub aripile dreptei credinte, slăvind pe Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 3-lea

Mare tulburare s a făcut în inima dusmanilor Moldovei, mărite Stefane, când stavilă ai pus nelegiuirilor ce apăsau poporul. Dar având nădejdea în Dumnezeu, nu te ai înfricosat de mânia lor, ci i ai biruit, iar noi, pentru aceste fapte ale tale, te lăudăm asa:

Bucură te, nădejdea moldovenilor;
Bucură te, întărirea creştinilor;
Bucură te, purtătorule de grijă al celor săraci;
Bucură te, că si pe cei bogatii ai îndreptat; 
Bucură te, folositorul celor necăjiti;
Bucură te, părtinitorul celor obiditi;
Bucură te, că dreptate si milă ai împărtit;
Bucură te, că tuturor toate te ai făcut;
Bucură te, că ai slobozit tara de amară robie;
Bucură te, că ai umplut inimile de bucurie;
Bucură te, că nu te au înfricosat amenintările păgânilor;
Bucură te, că te ai făcut pildă tuturor creştinilor;
Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 4-lea

Ca ghimpele Apostolului Pavel, toată viata ai purtat rana primită la picior în lupta pentru eliberarea cetătii Chilia, si aceasta ti a fost spre a nu te mândri pentru marile daruri ce le ai primit de la Hristos. Lăudăm astfel, părinte, răbdarea, credinta si faptele tale întru slava lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 4-lea

Întărirea tării Moldovei si a dreptei credinte a nelinistit pe Mahomed sultanul, antihristul acelor vremuri, care punând gând rău asupra neamului tău, a trimis împotrivă multime de păgâni. Dar tu nu te ai împutinat sufleteste, ci cu mare nădejde în Dumnezeu te ai pregătit să i înfrunti. Iar noi, văzându ti vrednicia, îti cântăm: 

Bucură te, eliberatorul Cetătii Albe si Chilia;
Bucură te, că le ai adus acestora bucuria;
Bucură te, că asemenea Patriarhului Iacob rană în coapsă ai căpătat;
Bucură te, că prin aceasta Apostolului Pavel te ai asemănat;
Bucură te, neînfricat ostas al lui Hristos;
Bucură te, luminat conducător de osti;
Bucură te, Voievod al Marelui Împărat; 
Bucură te, că Mahomed nu te a spăimântat;
Bucură te, stâlp neclintit al răbdării;
Bucură te, că de bărbătia ta poporul s a minunat;
Bucură te, că Hristos ti a fost pavăză si scut;
Bucură te, că numai de Dumnezeu te ai temut;
Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 5-lea

Ca un nou Ghedeon te ai arătat, Sfinte Stefane, învingând multimile păgânilor în mlastinile Vasluiului, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care S a arătat a fi alături de tine, întunecând văzduhul si cugetele lor, usurându ti astfel biruinta. Iar noi, văzând minunea aceasta, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Patru zile de post si rugăciune ai rânduit în toată tara Moldovei, Binecredinciosule Stefane, drept multumire pentru biruinta dobândită. Iar întreaga creştinătate, cunoscând că Dumnezeu a lucrat prin tine, atlet al lui Hristos te a numit, aducându ti laude ca acestea:

Bucură te, că tărie de la Hristos ai luat;
Bucură te, căci cu lacrimi Domnului I ai multumit;
Bucură te, că în Moldova patru zile de post ai rânduit;
Bucură te, că toată creştinătatea s a bucurat;
Bucură te, că faptelor tale toti au râvnit;
Bucură te, că Apusul vrednic conducător te a numit;
Bucură te, că papa Sixt te a lăudat;
Bucură te, că păgânătatea s a întristat;
Bucură te, că pe Soliman Pasa l ai biruit;
Bucură te, că grumazul lui Mahomed Antihrist l ai smerit;
Bucură te, că mândria acestora tu o ai sfărâmat;
Bucură te, că începătorul răutătii s a rusinat;
Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 6-lea

Hristos ti a fost întărire, scăpare si izbăvitor din toate răutătile, că nu sufereau, mărite, vrăjmasii văzuti si nevăzuti dragostea ta către Dumnezeu. Dar cu darul Său i ai biruit si drept multumire, ai zidit biserici si mănăstiri mai multe decât numărul luptelor tale, în care necontenit se aduce laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Patruzeci si sapte de ani ai cârmuit tara Moldovei cu multă dragoste si dăruire, neavând odihnă din partea dusmanilor. Prin multele războaie ce ai purtat, adevărat mărturisitor al credintei te ai arătat, iar ostenii tăi s au făcut adevărati mucenici. Pentru vrednicia si ostenelile tale, laudă si multumire îti aducem cântând:

Bucură te, străjer neobosit al creştinilor;
Bucură te, înfricosat dusman al păgânilor;
Bucură te, că începătorul răutătii nu te a biruit;
Bucură te, că pe Antihrist cu crucea lui Hristos l ai lovit;
Bucură te, că atunci când Dumnezeu te a smerit nu te ai răzvrătit;
Bucură te, că numai în bratul Lui ai nădăjduit;
Bucură te, mărturisitorul credintei;
Bucură te, că pe osteni dragostea de Dumnezeu i ai învătat;
Bucură te, că pentru Acesta viata si au dat;
Bucură te, că mucenici Domnului s au făcut ;
Bucură te, că biserici ai zidit pe osemintele lor;
Bucură te, că acestea ne sunt nepretuit odor;
Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 7-lea

Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni neadormită, din copilărie te a ocrotit, si cinstindu o ca pe Maica Vietii, ai avut o acoperământ. Iar în încercările tale ti a fost de a pururea mijlocitoare către Preamilostivul Dumnezeu, Căruia Îi cântăm si noi: Aliluia! 

Icosul al 7-lea

Vrând să arăti recunostintă pentru facerile de bine primite, ai pus să se zidească biserici si mănăstiri în cinstea Maicii lui Dumnezeu, pe care le ai împodobit cu icoane ale preacinstitului ei chip, căruia si noi cu dragoste ne închinăm, iar pe tine, Mărite Stefane, te lăudăm asa:

Bucură te, că pe Maica Domnului o ai cinstit;
Bucură te, că sub acoperământul ei te ai odihnit;
Bucură te, că de vederea ei te ai învrednicit;
Bucură te, că Fecioara Maria a iubit mult poporul tău;
Bucură te, că prin mijlocirile ei ai căpătat mila lui Dumnezeu;
Bucură te, că prin fapte ti ai arătat dragostea fată de ea;
Bucură te, că mănăstirile cele mai frumoase în numele ei le ai zidit;
Bucură te, că în acestea chipul ei cu măiestrie s a zugrăvit;
Bucură te, că mănăstirea Putna Adormirii ei ai închinat;
Bucură te, că în triptic icoana i ai purtat;
Bucură te, trandafir în grădina Maicii lui Dumnezeu;
Bucură te, pururea rugător pentru neamul tău;
Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!


Condacul al 8-lea

Ca stâlpul cel de foc ce povătuia poporul ales în vremea lui Moise prin pustie, ti s a făcut tie Sfânta Cruce a lui Hristos, Stefane Voievod. Pe aceasta având o semn de biruintă si armă puternică, ai învins puterea vrăjmasilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Fiind apărător al creştinătătii, ai chemat, Slăvite, de nenumărate ori în rugăciunile tale pe sfintii mucenici, si acestia ti s au arătat, aducându ti în dar biruintă de la Dumnezeu, iar noi te lăudăm asa:

Bucură te, al mucenicilor cinstitor;
Bucură te, că de vederea lor te ai învrednicit;
Bucură te, că Sfântul Gheorghe ti a fost ocrotitor;
Bucură te, că Sfântul Dimitrie în ajutor ti a venit;
Bucură te, că pe Sfântul Procopie l ai avut întăritor;
Bucură te, al nevointei lor următor;
Bucură te, că asemenea cu mucenicii pe Hristos ai mărturisit;
Bucură te, că din Crucea Lui putere ai primit;
Bucură te, că prin aceasta ai privit la Hristos;
Bucură te, că marelui Constantin te ai asemănat;
Bucură te, că împreună cu mucenicii te ai numărat;
Bucură te, că sfintii ajutor ti au dat;
Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 9-lea

Te ai veselit, mărite Voievod, împreună cu povătuitorul tău iubit, Sfântul Daniil Sihastru, pentru că Dumnezeu a pogorât pe cei puternici si a ridicat pe cei smeriti. De aceea, drept jertfă de multumire ai înăltat Domnului altar sfânt, întru care să se aducă neîncetat laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Duhovnic iscusit s a dovedit a fi Sfântul Daniil, că înzestrat cu înainte vedere a stiut a te îndruma în acele vremuri la slujire sfântă, Voievodule Stefane, si tu, ascultător făcându te, ai împlinit cu credinciosie cele ce Dumnezeu printr însul îti grăia, iar noi, fiii tăi, îti aducem laude ca acestea:

Bucură te, ucenic al sfântului Daniil;
Bucură te, al poruncilor lui împlinitor;
Bucură te, că întru toate povată ai luat de la el;
Bucură te, că Dumnezeu printr însul ti a vorbit;
Bucură te, că în necazuri te a sprijinit;
Bucură te, că după sfatul lui biserici si mănăstiri ai zidit;
Bucură te, că pe el l ai cinstit ca sfânt;
Bucură te, că l ai avut mijlocitor către Dumnezeu;
Bucură te, că de răzbunarea lui Mahomed el te a prevenit;
Bucură te, că rugăciunea lui în luptă te a întărit;
Bucură te, desăvârsit ascultător;
Bucură te, de monahi iubitor;
Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 10-lea

Multe mănăstiri din Sfântul Munte Athos ai ctitorit si sprijinit, dându le cele de trebuintă la rezidirea si înfrumusetarea lor. Sfintele locasuri din Constantinopol, Armenia si Tara Sfântă s au bucurat de daniile tale, iar în Muntenia si Transilvania cetăti si biserici ai înăltat, făcând pământul românesc grădină preafrumoasă a lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia! 

Icosul al 10-lea

Biserica drept slăvitoare nu s a întărit niciodată mai mult ca în vremea ta, Sfinte Stefane, că locasuri sfinte ai zidit, împodobindu le cu icoane făcătoare de minuni, cărti de slujbă si odoare. Iar acum, primeste de la noi această cântare de multumire:

Bucură te, întăritorul Bisericii lui Hristos;
Bucură te, al Bisericii străbune înnoitor;
Bucură te, întâiule între ctitori;
Bucură te, că din Mănăstirea Putna Ierusalim al neamului românesc ai făcut;
Bucură te, că prin a ta grijă Voronetul s a zidit;
Bucură te, că si Mănăstirea Neamtului din temelii o a i înnoit;
Bucură te, ctitorul bisericii din Feleac;
Bucură te, că pân la apa Nistrului biserici ai înăltat;
Bucură te, că între ctitori la Căpriana esti pomenit;
Bucură te, miluitorul mănăstirilor din Muntele Athos;
Bucură te, că mănăstirea Zograful cu daniile tale s a împodobit;
Bucură te, că această jertfă e bine plăcută lui Dumnezeu;
Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 11-lea

În pisanii si scrisori te ai numit rob al lui Hristos, înfrângerile le ai pus pe seama păcatelor tale si prin aceasta trufia o ai călcat. Iar Dumnezeu, privind la smerenia ta, Slăvite, te a îmbogătit cu daruri sfinte, si tu cu dragoste ai cântat: Aliluia! 

Icosul al 11-lea

Cu haina smereniei te ai îmbrăcat, următorule al lui Hristos, si pe aceasta temelie ai pus o tuturor faptelor bune. Gresitilor iertare le ai dăruit, pe cei din robie i ai slobozit, răsplată după măsura slujirii ai împărtit si asa, cu dreptate ai domnit, iar noi te lăudăm asa:

Bucură te, plinitorul smereniei;
Bucură te, că aceasta cumpănă dreaptă ti a fost;
Bucură te, că Hristos cu daruri sfinte te a îmbrăcat;
Bucură te, chip de creştinească făptuire;
Bucură te, pildă de milostivire;
Bucură te, că pe cei gresiti ai iertat;
Bucură te, îndurare neajunsă;
Bucură te, izvor al dreptătii;
Bucură te, a robitilor slobozire;
Bucură te, că poporul te a numit "cel Mare";
Bucură te, că din viată ca sfânt ai fost cinstit;
Bucură te, că prin toate acestea ai strălucit;
Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 12-lea

Deschizându ti inima la cuvintele apostolesti: "Pentru mine viata este Hristos si moartea un câstig", din vreme la Putna ti ai pregătit mormântul, în care după adormire asezat fiind, cu bucurie te cinstim cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Strămutându te la lăcasurile de veci, părintele si duhovnicul tău, sfintitul între ierarhi mitropolitul Gheorghe, cu sobor de preoti si binecredinciosii Moldovei, pe brate te au purtat spre Putna, cinstindu te după cuviintă. Iar noi te am aflat neîncetat rugător către Dumnezeu si de a pururea ocrotitor, pentru care îti cântăm unele ca acestea:

Bucură te, părinte, că ceasul mortii mai dinainte l ai stiut;
Bucură te, că sfârsit bun si după lege ai avut;
Bucură te, că la moarte testament sfânt ne ai întocmit;
Bucură te, că atunci si stihiile te au prohodit;
Bucură te, că de noi nu te ai despărtit;
Bucură te, cel ce în ceata binecredinciosilor împărati sălăsluiesti;
Bucură te, cel ce împreună cu sfintii te veselesti;
Bucură te, că preamăresti Sfânta Treime împreună cu ei;
Bucură te, că prin minuni ne vii în ajutor;
Bucură te, că te ai arătat mult folositor;
Bucură te, că în ziua prăznuirii tale la mormântul tău pe toti ne unesti;
Bucură te, că în cer smeritele noastre rugăciuni le primesti;
Bucură te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apărător al creştinătătii!

Condacul al 13-lea

O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Stefane, zideste în inimile noastre altar sfânt, precum ai zidit atâtea biserici si mănăstiri; biruieste duhurile rele care ne războiesc, precum ai biruit multimile de păgâni; ocroteste ne cu rugăciunile tale si cu darul cel dat tie de Hristos precum ai ocrotit pe creştinii din vremea ta, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia, Aliluia, Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Si iarăsi Icosul 1: Din pruncie ai fost crescut... 

Rugăciunea întâi

Sfinte părinte Stefane, al nostru apărător si grabnic folositor, pleacă te spre rugăciunea ce o înăltăm către tine, noi, nevrednicii tăi fii. Cunoastem îndrăznirea pe care ai dobândit o prin multe osteneli către Bunul Dumnezeu, si precum Acesta ti a ascultat rugăciunile, asa auzi ne si pe noi în această zi când chemăm numele tău.
Dă Bisericii pacea ce o ai râvnit, întăreste credinta slăbită de ispitele acestui veac, surpă eresurile, iar nouă tuturor luminează ne calea mântuirii, ca împreună cu tine în locasurile cele ceresti să ne bucurăm de a pururi în veci. Amin.

Rugăciune la mormântul Sfântului Stefan, Voievodul Moldovei si apărătorul creştinătătii
 
Sfinte Mare Voievodule Stefane, Părintele neamului românesc, primeste această laudă pe care noi, nevrednici urmasi ai urmasilor tăi, o aducem tie cu umilintă. Căci nu ne am arătat destoinici a păzi întreagă sfântă mostenirea ta, lăsată nouă cu multă trudă si credintă tare. În vremea aceea, numai tu singur ai oprit cu ajutorul lui Dumnezeu multimile păgânilor la această Poartă a creştinătătii, iar acum, pleacă te spre rugăciunea ce o înăltăm la tine, ajută ne împotriva celor care ne au coplesit nu cu palosul, ci cu viclenia si minciuna. Si precum atunci te ai ridicat deasupra biruitorilor tăi când erai înfrânt, asa ridică si neamul tău deasupra potrivnicilor. Fii apărător si grabnic folositor. Dă Bisericii Ortodoxe pacea ce o ai râvnit atât de mult. Întăreste ne credinta slăbită de ispitele veacului acestuia. Surpă eresurile si pe cei ce năvălesc asupra noastră, iar nouă, luminează ne calea mântuirii, ca împreună cu tine să ne bucurăm în Patria cerească, lăudând pe Hristos Domnul nostru în vecii vecilor. Amin. 


Tropar, glas 1

Apărător neînfricat al credintei si patriei străbune, mare ctitor de lăcasuri sfinte, Stefane Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne izbăvească din nevoi si din necazuri.

Tropar, glas 2

Neînfricat apărător al dreptei credinte, te a avut pe tine Biserica lui Hristos, Binecredinciosule Voievod Stefane, pentru care tot poporul te a numit mare, bun si sfânt si te a cinstit. Drept aceea noi pururea te avem întăritor credintei noastre ortodoxe si al tării ocrotitor, prin rugăciunile tale cele către Dumnezeu.

Condac, glas 1

Iubind pe Dumnezeu cu adevărat, slăvite Stefane, sfinte biserici si mănăstiri ai înăltat; pe cei săraci ai ajutat si pe cei gresiti i ai iertat. Pentru aceste fapte ale tale, Dumnezeu te a înzestrat cu întelepciune si putere ca să biruiesti pe vrăjmasii tării tale si ai credintei creştinesti. Drept aceea, te cinstim si părinte te numim.


***
Sursa pentru textul Acatistului: http://www.stefancelmare.info/acatist.php

Niciun comentariu: